Opdrachtovereenkomst, ongewenste risico’s voor de zorgverlener

with Geen reacties

Een opdrachtovereenkomst, bij het ondertekenen van deze overeenkomst lopen de meeste zorgverleners een grote fiscale en financiële risico’s zonder dat zij dat in de gaten hebben.

Veel van deze opdrachtovereenkomsten zijn opgesteld in het belang van de zorginstellingen en niet in het belang van de zorgverleners. Zorginstellingen kunnen op basis van de opdrachtovereenkomst een grote financiële claim neerleggen bij de zorgverlener. Deze kan al gauw kan oplopen tot € 44.000 per jaar.

 

Hieronder bespreken we de fiscale en civielrechtelijke gevolgen van het afsluiten van een opdrachtovereenkomst. Welke rechten en zekerheden kun je daar als zorgverlener aan ontlenen? Welke risico’s zitten er aan verbonden? En hoe je deze risico’s kan voorkomen?

 

 

Modelovereenkomsten belastingdienst

 

Opdrachtovereenkomsten, die in de praktijk worden afgesloten,  zijn voorgelegd en goedgekeurd door de belastingdienst; de zogenaamde modelovereenkomsten of die daarop gebaseerd zijn.

 

 

Zorgverleners vertrouwen erop dat deze opdrachtovereenkomsten fiscaal goed zijn opgesteld. Zij denken dat de bepalingen die daarin zijn opgenomen tot het oordeel leiden dat zij aan te merken zijn als zelfstandig ondernemer en dat het fiscaal in orde is.

 

 

Wanneer de opdrachtovereenkomst goed is opgesteld én de feitelijke uitvoering stemt daarmee overeen, dan zal de zorgverlener in beginsel aangemerkt worden als zelfstandig ondernemer.

 

 

Echter de modelovereenkomsten hebben een fiscaalrechtelijk uitgangspunt en zijn opgesteld door brancheorganisaties. Deze modelovereenkomsten zijn opgesteld in het belang van de zorginstellingen. De belastingdienst beoordeeld op de vraag of deze overeenkomsten al of niet leiden tot een (echte / fictieve) dienstbetrekking.

 

 

Echter kijkt belastingdienst niet naar eventuele juridische en financiële risico’s die de zorgverlener loopt bij het tekenen van een dergelijke modelovereenkomst.

 

Uit de praktijk constateren wij echter dat bijna alle opdrachtovereenkomsten bepalingen bevatten die zeer nadelige juridisch en financiële risico’s opleveren voor de zorgverleners.

 

 

Zoals:

Artikel 5.2 “Mocht Opdrachtgever op enig moment onverhoopt worden geconfronteerd (bijvoorbeeld op grond van een werkelijke dan wel fictieve dienstbetrekking) met één of meerdere (na)heffingsaanslagen loonbelasting of sociale premies in verband met onderhavige overeenkomst, dan vrijwaart  Opdrachtnemer Opdrachtgever voor eventuele aanspraken ter zake.”

 

 

Hieronder bespreken wij drie meest voorkomende financiële risico’s voor de zorgverlener:

  1. Betalen van loonheffing.
  2. Terugbetalen meer- uren buiten indicatie.
  3. Terugbetalen als zorgkantoor niet betaalt.

 

 

Betalen van loonheffingen

 

Indien de zorgverlener en zorginstelling een modelovereenkomst met elkaar aangaan dan bepaalt deze overeenkomst dat er geen sprake is van een dienstbetrekking tussen de zorgverlener en de zorginstelling. Voorwaarde is wel dat de feitelijke uitvoering van de overeenkomst overeenkomt met de inhoud van de overeenkomst. Als de overeenkomst bepaalt dat de zorginstelling geen instructie mag geven, dan moet de zorginstelling ook in de praktijk geen instructie geven aan de zorgverlener over de uitvoering van de werkzaamheden. Gebeurt dat in de praktijk wel, dan stemt de feitelijke uitvoering niet (meer) overeen met de inhoud van het contract.

 

 

De arbeidsrelatie tussen de zorgverlener en de zorginstelling kan worden aangemerkt als een dienstbetrekking. Zorgverlener wordt dan aangemerkt als werknemer en de zorginstelling als werkgever. De vergoeding die de zorginstelling heeft uitbetaald wordt dan gezien als netto uitbetaald loon, stel € 50.000.

 

 

Zorginstelling wordt aangemerkt als werkgever en is inhoudingsplichtige voor de loonheffingen. Zij dient dan over deze € 50.000 ook nog eens loonheffingen van € 44.000 te betalen aan de belastingdienst en loopt derhalve als eerste het risico van het betalen van loonheffingen. Echter, in de opdrachtovereenkomsten staat bijna altijd de bepaling dat de zorginstelling dit bedrag van € 44.000 aan loonheffingen mag verhalen op de zorgverlener!

 

 

De zorgverlener krijgt derhalve een claim van maar liefst € 44.000 aan zijn broek. Daar komt nog bij dat de belastingdienst dit voor 5 jaar terug kan corrigeren. Als dit gedurende een periode van 5 jaar heeft geduurd, dan kan het om een bedrag gaan van 5 x € 44.000 = € 220.000 !

Verdienste als zorgverlener:

 

Wanneer opdrachtgever zich gaat gedragen als werkgever, dan mag, bij een risicovol contract, de zorgverlener opdraaien voor de kosten. De zorgverlener heeft in ons voorbeeld met een jaar hard werken slechts € 6.000 per jaar verdiend.

 

 

Terugbetalen meer – uren buiten indicatie

 

Een zorgverlener loopt door het tekenen van een opdrachtovereenkomst betreft de gewerkte buiten de indicatiestelling.

 

 

In veel opdrachtovereenkomsten is de bepaling opgenomen dat de zorgverlener aan de zorgstelling het bedrag moet terug betalen voor de uren dat de zorgverlener buiten de indicatiestelling heeft gewerkt. Dit kan zeer nadelige financiële consequenties hebben voor de zorgverlener.

 

 

Het kan namelijk voorkomen dat na geruime tijd wordt vastgesteld dat een indicatie geheel of ten dele onterecht is geweest. Soms zelfs pas na een jaar. Het terug te betalen bedrag kan dus snel oplopen naar € 20.000.

 

 

Terugbetalen als zorgkantoor niet betaalt

 

Dit risico is een risico dat geheel buiten het gezichtsveld valt van de zorgverlener. Bij veel opdrachtovereenkomsten komt de bepaling voor dat de zorginstelling het recht heeft de betaalde zorgvergoeding van de zorgverlener terug te vorderen. Wanneer het zorgkantoor, de zorgverzekeraar, de klant, de gemeente om welke reden dan ook de zorginstelling niet betaalt. Als de zorginstelling heeft de zorgverlener al betaald en later blijkt dat het zorgkantoor de zorginstelling niet betaalt. Zal de zorginstelling de reeds uitbetaalde zorgvergoeding weer terug vragen van de zorgverlener. De zorgverlener heeft dan letterlijk voor iets gewerkt en dient een bedrag van tienduizenden euro’s terug te betalen aan de zorginstelling.

 

 

Ook hierover lopen er rechtsprocedures, doordat de zorginstellingen zorgverleners niet uitbetalen. Vaak gaat het om bedragen tussen de € 20.000 en € 80.000.

 

 

Risico’s niet af te denken met een verzekering

 

Een beroepsfout kan afgedekt worden met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Schade toebrengen aan de inventaris van een zorgvrager of zorgaanbieder kan afgedekt worden met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, enzovoort. Belangrijk te vermelden is ook dat bovengenoemde risico’s niet zijn af te dekken met een verzekering.

 

 

Een goede opdrachtovereenkomst

 

Hoe kan de zorgverlener zijn voornoemde risico’s uitsluiten of beperken? Verstandig is om altijd de contracten te laten controleren op de fiscale, juridische en financiële gevolgen. Let op! Er zijn weinig (fiscaal)juristen die verstand hebben van de zorgsector, want de zorgsector is een apart specialisme.

 

 

Een van de oplossingen is om deze risico’s geheel uit te sluiten in de opdrachtovereenkomst. Gijs controleert overeenkomsten voor zijn klanten en stellen veel overeenkomsten op voor zorg bemiddelingsbureaus en zorgverleners. Deze overeenkomsten stelt hij op in het belang van de zorgverleners. Hij meent dat het risico neergelegd moet worden bij de partij die de meeste financiële draagkracht heeft en dat zijn, ons inziens, de zorginstellingen.

 

 

Er wordt niet alleen gekeken naar de fiscale, maar ook naar de financiële en juridische inhoud van een opdrachtovereenkomst. Daarom worden bovenvermelde risico’s standaard geheel uitgesloten voor de zorgverlener en neergelegd bij de zorginstelling.

 

 

Samenvattend:

Zorgverleners lopen zeer grote financiële risico’s bij het aangaan van zorgopdrachten. Een fiscale claim van tienduizenden euro’s is niet ondenkbaar. 83% van de zorgverleners werken met contracten die zeer nadelig kunnen uitpakken voor de zorgondernemers. Modelovereenkomsten van de belastingdienst zijn niet gunstig voor de zorgondernemers, deze vooral zijn voorgelegd door de beroepsverenigingen van werkgevers.

Laat daarom altijd een fiscaal jurist, die zich gespecialiseerd heeft in de zorgondernemers, kijken naar uw concrete situatie en laat hem een risico-inventarisatie opstellen.

 

Dit artikel is geschreven door een gast schrijver;

Gijs Steijsiger (1961) is samenwonend met Carola en is vader 3 prachtige kinderen. Daarnaast hebben Gijs en Carola 2 à 3 pleegkinderen, die zij een veilig onderkomen bieden. Al 27 jaar helpt Gijs ondernemers met belastingen, juridische en bedrijfskundige zaken. Daarnaast is Gijs docent geweest in, onder andere, Arbeidsrecht, Contractrecht en Ondernemersrecht.
Na een aantal jaren in loondienst te zijn geweest als financieel economisch analist/controller voor 324 ondernemingen, is Gijs sinds 2011 mede-eigenaar geworden van De Kroon Adviseurs. In zijn werk bij De Kroon Adviseurs zag Gijs dat zorgondernemers niet kregen waar ze recht op hadden. Zorgondernemers houden van hun vak, maar hebben ook het recht om oprecht gewaardeerd te worden.

Door de zorgondernemers te helpen met hun financiële, fiscale en juridische zaken komt er (innerlijke) rust bij de zorgondernemers. Wat weer een positieve uitwerking heeft op de kwaliteit die de zorgondernemer kan bieden. Want hoe minder financiële problemen er zijn des te beter de zorgondernemer gaat presteren.

Wil je meer weten?

Over bijvoorbeeld het bouwen van een fundament voor jouw organisatie en/of het werken vanuit kwaliteit? Ik kan je helpen.

 

Ik ondersteun zorgprofessionals die vanuit het hart zorg verlenen en het ook erg belangrijk vinden om kwaliteit van zorg te leveren. Mijn ervaring is, dat de juiste informatie vaak niet voorhanden is en dat wij zorgondernemers steeds zelf het wiel weer moeten uitvinden.

 

Want waarom zou je het wiel nog eens uitvinden, als wij zelfstandigen in de zorg dezelfde zaken moeten regelen?

 

I

Over bijvoorbeeld het bouwen van een fundament voor jouw organisatie en/of het werken vanuit kwaliteit? Ik kan je helpen.

 

Ik ondersteun zorgprofessionals die vanuit het hart zorg verlenen en het ook erg belangrijk vinden om kwaliteit van zorg te leveren. Mijn ervaring is, dat de juiste informatie vaak niet voorhanden is en dat wij zorgondernemers steeds zelf het wiel weer moeten uitvinden.

 

Want waarom zou je het wiel nog eens uitvinden, als wij zelfstandigen in de zorg dezelfde zaken moeten regelen?

 

Ik heb voor zelfstandig ondernemers in de zorg een een ZorgToolPakket ontwikkeld. Deze dienst bestaat uit de volgende basis elementen:

  1. Je kunt gebruik maken van een elektronisch cliënten dossier, ZilliZ;
  2. Toegang tot een voor jouw geschreven kwaliteitsmanagementsysteem;
  3. Maandelijks online intervisie;
  4. Toegang tot een besloten Facebook groep.

 

Ben je al aangesloten bij de Facebookgroep speciaal voor zorg ondernemers die werken vanuit het hart en willen ondernemen vanuit kwaliteit?

 

Meld je aan bij de groep

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *