Algemene Voorwaarden

with Geen reacties

 Artikel 1 Definities

 1. MetSabine (hierna: “MetSabine”) is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het adviseren over de zorg middels het verstrekken van het Business & Zorg MasterMind programma en het aanbieden van Tools.
 2. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘Deelnemer’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van MetSabine en MetSabine de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
 3. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen MetSabine en Deelnemer, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door MetSabine en/of door haar ingeschakelde derden aan Deelnemer geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het aanbieden van het Business & Zorg MasterMind programma en het aanbieden van de volgende Tools:

  – Electronisch Cliëntendossier via Zilliz
  – Kwaliteitsmanagementsysteem via Confluence
  – Intervisie via Zoom
  – Communicatie met MetSabine via Slack
  – Besloten Facebook-groep
  – Trainingsmateriaal van Pluvo
  – MasterMind-dag

 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website https://metsabine.eu

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Deelnemer en MetSabine gesloten Overeenkomsten waarbij MetSabine Diensten aanbiedt of levert.
 2. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Deelnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met MetSabine overeengekomen.
 3. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Deelnemer. 
 4. Indien 1 of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig worden verklaard (geheel of gedeeltelijk), dan blijft het overige deel van de Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. MetSabine en Deelnemer gaan in dat geval in overleg over nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietig verklaarde bepalingen. Hierbij worden zo veel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht genomen.
 5. Indien MetSabine niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dat niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat MetSabine in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3 De Overeenkomst 

 1. Alle offertes van MetSabine zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. De Deelnemer kan contact opnemen met MetSabine via de website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. MetSabine zal met Deelnemer overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke (waaronder ook verstaan digitale) ondertekening.
 3. Indien Deelnemer, al dan niet na ontvangst van een offerte, een optie op een datum of data neemt, blijft deze optie maximaal 30 dagen van kracht. Daarna komt deze te vervallen. Wanneer Deelnemer de optie om wil zetten in een definitieve overeenkomst, dient hij dat binnen deze 30 dagen per e-mail aan MetSabine  kenbaar te maken.
 4. Als MetSabine een bevestiging naar Deelnemer stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.
 5. MetSabine kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Deelnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. Indien Deelnemer aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van MetSabine dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij MetSabine deze schriftelijk bevestigt. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod, is MetSabine daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij MetSabine anders aangeeft.
 7. Een opdracht door Deelnemer waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door MetSabine.

 

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst 

 1. MetSabine zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uitvoeren.
 2. MetSabine heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal MetSabine de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Deelnemer redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Deelnemer overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Deelnemer, en zullen door MetSabine worden doorbelast aan Deelnemer.
 4. MetSabine heeft het recht om de locatie en datum van bijeenkomsten te wijzigen met inachtneming van een redelijke termijn.
 5. De Deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MetSabine aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan MetSabine worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MetSabine zijn verstrekt, heeft MetSabine het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Deelnemer in rekening te brengen.
 6. De Deelnemer draagt er zorg voor dat MetSabine zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Deelnemer zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 7. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Deelnemer MetSabine hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. MetSabine dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

 

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, is MetSabine gerechtigd tot aanpassing van de Overeenkomst over te gaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van MetSabine op en is voor de Deelnemer geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen MetSabine en Deelnemer zijn geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst door MetSabine aan Deelnemer ter kennis zijn gegeven. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

 

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst 

 1. MetSabine is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Deelnemer de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat MetSabine goede grond heeft te vrezen dat de Deelnemer in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is MetSabine bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Deelnemer zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is MetSabine gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Deelnemer, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 4. Indien een der Partijen surseance van betaling heeft aangevraagd, haar eigen faillissement aanvraagt-, is aangevraagd, of is uitgesproken, de onderneming van Partij is geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van een fusie/overname, of op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Partij beslag is gelegd, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst terstond, zonder tussenkomst van de rechter en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de andere Partij, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 5. Indien MetSabine toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, wordt zij eerst gedetailleerd schriftelijk in gebreke gesteld met een redelijke termijn van 30 dagen om alsnog na te komen, alvorens Deelnemer tot ontbinding van de Overeenkomst over mag gaan.
 6. Indien een Dienst of Product dat onderwerp is van Overeenkomst niet langer kan worden geleverd, uit de handel wordt genomen of anderszins (permanent) niet meer beschikbaar is, is MetSabine gerechtigd de Overeenkomst al dan niet gedeeltelijk te ontbinden.

 

Artikel 7 Beëindiging en annulering 

 1. Het Business & Zorg MasterMind programma eindigt automatisch na negentig (90) dagen. Mentor stelt alle informatie en cursusmateriaal beschikbaar tot 1 maand beschikbaar na het eindigen  van het Business & Zorg MasterMind programma.
 2. De Overeenkomst blijft na het beëindigen van het Business & Zorg MasterMind programma voortduren ten behoeve van het aanbieden van de Tools. Mentor stelt alle Tools en alle daarin beschikbare informatie beschikbaar, exclusief Pluvo en Slack, gedurende het voortduren van de Overeenkomst.
 3. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte is niet mogelijk voor het Business & Zorg MasterMind programma.
 4. De Tools kunnen na het verstrijken van het 2e kwartaal, telkens voor de eerste van de maand van het nieuwe kwartaal, worden geannuleerd door Deelnemer. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door MetSabine.

 

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling 

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. MetSabine heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Betaling voor het Business & Zorg MasterMind programma en het 1e kwartaal van de Tools dienen  te geschieden middels Ideal of bankcontant uiterlijk 5 dagen na verzending van de factuur. Deze Betaling vindt plaats in 1 of 3 termijnen, conform hetgeen is vastgelegd in de Overeenkomst.
 4.  Betaling voor de Tools en de aangeleverde cliënten zal daarna per automatische incasso elke maand plaatsvinden.
 5. De Deelnemer heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan MetSabine mede te delen.
 6. MetSabine is gerechtigd om Deelnemer om termijnbetaling te vragen. MetSabine zal dit uitdrukkelijk vermelden in de Overeenkomst. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, geschiedt betaling in evenredigheid met de voortgang. De termijnbetaling dient binnen 5 dagen na de factuurdatum plaats te vinden.
 7. Indien de Deelnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Deelnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Deelnemer is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Deelnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Indien MetSabine besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Deelnemer, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.7 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid 

 1. De Deelnemer is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie, waaronder begrepen maar niet uitsluitend, gegevens betreffende de aanleiding naar een conflict op de werkvloer en de teamsamenwerking die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. MetSabine is niet aansprakelijk voor schade indien Deelnemer onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.
 2. De Deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij maakt naar aanleiding van de Diensten van MetSabine.
 3. MetSabine is niet verantwoordelijk voor het geheel op orde zijn van het volledige kwaliteitssysteem van Deelnemer.
 4. MetSabine is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van MetSabine, verleent de Deelnemer de bevoegdheid aan MetSabine om, als een door MetSabine ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Deelnemer te aanvaarden.
 5. MetSabine is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen.
 6. MetSabine is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10.
 7. De Deelnemer vrijwaart MetSabine voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 8. Indien MetSabine aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Deelnemer is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van MetSabine met betrekking tot haar Diensten.
 • De aansprakelijkheid van MetSabine is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar (beroeps)aansprakelijkheidsverzekeraar, vermeerderd met het voor MetSabine geldende eigen risico, in voorkomend geval.
 • De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van MetSabine.
 • Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

 

Artikel 10 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van MetSabine, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van MetSabine zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van MetSabine, van Deelnemer, of systemen van derden waar MetSabine gebruik van maakt, faillissement van de derden waar MetSabine gebruik van maakt, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal MetSabine overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die MetSabine heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

 

Artikel 11 Vertrouwelijkheid van gegevens 

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. MetSabine kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.
 2. Indien Deelnemer akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, gaat Deelnemer tevens akkoord met het verwerken van persoonsgegevens door MetSabine.
 3. Alle medewerkers van MetSabine dienen een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen alvorens persoonsgegevens te (mogen) verwerken.
 4. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van zorgvrager voor het gebruik maken van een elektronisch cliëntdossier, waarbij zorgvrager ook MetSabine machtigt voor het verwerken van alle cliëntgegevens.

 

Artikel 12 Intellectuele eigendom

 1.  Het is Deelnemer zonder schriftelijke toestemming van MetSabine verboden om de door MetSabine verstrekte ontwerpen, documentatie, informatie, stappenplannen, programmatuur, offertes e.d. (hierna: “Stukken”) aan derden te vervreemden, te tonen of op een andere wijze in gebruik te geven.
 2. Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij MetSabine.
 3. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de Stukken wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Deelnemer zal een onmiddellijk opeisbare boete van €1000,- per inbreuk makende handeling betalen aan MetSabine, onverminderd het recht van MetSabine om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.
 4. Deelnemer garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan MetSabine van gegevens. Deelnemer zal MetSabine vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 13 Privacy

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. De persoonlijke gegevens die MetSabine bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. MetSabine houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming.

 

Artikel 14 Identiteit van MetSabine

 1. MetSabine is bij de KvK geregistreerd onder nummer 67065759. MetSabine is gevestigd aan de Kerkhofstraat 21 208 (5554 HG) te Valkenswaard.
 2. MetSabine is per e-mail te bereiken via info@metsabine.nl.

 

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op de rechtsverhouding tussen MetSabine en haar Deelnemers is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen MetSabine en haar Deelnemer en mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Limburg, locatie Roermond.